Pendrive - Pravachana Amrutha Lahari USB 09 - Sri Adi Shankaracharyulu - Vangmayamu

650.00 650.00

This USB contains

01 Sri Shankaracharya Virachita Shatpadi Stotramu - Hyderabad

02 Sri Adi Shankara Jayantyotsavamulu - Kakinada 2010

03 Bhaja Govindam - 2004

04 Shankara Vijayalu

05 Sri Adi Shankara Jeevithamu

06 Bhaja Govindam - Kakinada 2006

07 Bhaja Govindam - Hyderabad 2010

08 Viveka Chudamani

09 Shivananda Lahari

10 Sri Kanaka Dhara Stotramu - Kakinada 2011

11 Prashnottara Maalika - Kakinada 2011

12 Sri Shankaracharya Vaibhavamu - Kakinada 2013

13 Shivananda Lahari - Peddapuram 2013

14 Shatpadi Stotram - Kakinada 2013

15 Navaratna Malika Stotramu - Kakinada 2014

16 Shivananda Lahari - Sri Sailam 2015


Make of USB : Sony

Capacity : 8GB