కౌసల్యా లోక భర్తారంసుషువేయం మనస్వినీ!

త్వం మమార్థం సుఖం పృచ్ఛ శిరసాచాభివాదయా!!

 

అని రామాయణంలో సీతమ్మ అంటారుకౌసల్య శ్రీరాముని తన కోసం కనలేదుట

లోకం కోసం కన్నదటమరి అలాగే మనఅందరికోసం మన గురువులను కన్న వారి

తల్లి దండ్రులైన "బ్రహ్మశ్రీ సుందర శివరావు గారుసుశీలమ్మ గార్లకూ

మన గురువుగారికీ," మరొక్కసారి

 నమస్కరించడమే మనం చేసుకునే వేడుక.వారు సూచించిన మార్గము లో నడుచుకోవటమే

 ప్రతిఫలాపేక్ష లేని గురువులైన వారికి మనం ఇచ్చే అతి గొప్ప మర్యాద.


-పూజ్యగురువుల శిష్యబృందం