-:ప్రకటన:-

"శ్రీ గురువాణి" సంస్థ పూజ్య గురువులు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారి ప్రవచనములను Pendrive/DVD రూపములలో ప్రజలకు అనువైన వెలలో అందిస్తున్న సంగతి అందరికీ విదితమే. పూజ్య గురువుగారి ప్రవచనాలు అందరికీ అందాలనీవాటిని ఎవ్వరూ తమ తమ స్వార్థ ప్రయోజనాలకు వాడి దుర్వినియోగపరచకుండాచట్టపరమైన రీతిలో ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసిప్రవచనములను Pendrive/DVD రూపములో అందించిప్రభుత్వమునకు తగు పన్నులు చెల్లిస్తూఆ పైన మిగిలిన కొద్దిపాటి డబ్బుతో వైదికమైనసమాజోపకరమైన కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తుండటమే ఈ సంస్థ లక్ష్యముఈ సంస్థ చేస్తున్న కార్యము.

ఈ క్రమములోప్రస్తుతము మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా పూజ్య గురువుల అభిమానులు గత కొంతకాలంగా కోరుతున్న మీదట ప్రవచనములను Live గా అందించడానికి గానూ శ్రీ గురువాణి క్రింది YouTube Channel ప్రారంభించబడినది. 


https://www.youtube.com/c/sreeguruvaanichaganti


కౌసల్యా లోక భర్తారంసుషువేయం మనస్వినీ!

త్వం మమార్థం సుఖం పృచ్ఛ శిరసాచాభివాదయా!!


అని రామాయణంలో సీతమ్మ అంటారుకౌసల్య శ్రీరాముని తన కోసం కనలేదుట

లోకం కోసం కన్నదటమరి అలాగే మనఅందరికోసం మన గురువులను కన్న వారి 

తల్లి దండ్రులైన  "బ్రహ్మశ్రీ సుందర శివరావు గారుసుశీలమ్మ గార్లకూమన గురువుగారికీ," 

మరొక్కసారి నమస్కరించడమే మనంచేయగలిగినది.  వారు సూచించిన మార్గములో 

నడుచుకోవటమే ప్రతిఫలాపేక్ష లేని గురువులైన వారికి మనం ఇచ్చే అతి గొప్ప మర్యాద.

-పూజ్యగురువుల శిష్యబృందం